torsdag den 7. juni 2012

De 144000 og Den store hvide skare i Johannes Åbenbaring

Den store hvide skare i Johannes Åbenbaring
Jeg har gennem årene haft en del samtaler med Jehovas vidner, og har efterhånden fået et rimeligt overblik over deres teologi. For at forstår den bliver man nødt til at forstå en ting, som vi normalt ikke tillægger stor værdi, nemlig deres læsning af Åbenbaringen 7. I den finder vi en beskrivelse af to grupper af personer:
7,1-8                   De 144000
7,9-17                 Den store hvide skare
Jehovas vidner forstår disse grupper som to forskellige grupper, og den opdeling gennemsyrer deres teologi fra start til slut. Først vil jeg vise et par eksempler på det, derefter vil jeg kritiserer deres læsning.

De 144000 i Jehovas vidnes teologi – eksempler
De 144000 skal ses ind i en større teologisk struktur.  Når bibelen taler om Guds rige, så taler den om et teokrati. Det tema gennemsyrer tænkningen ret meget. Syndefaldet er at forstå som et led i et stører ”stridsspørgsmål” om Jehovas universelle suverænitet. Under ørkenvandringen kom dette teokrati til udtryk på Guds måde at gribe ind i Israels historie på[1]. I NT blev dette teokrati tydeliggjort ved Jesus, idet at Jesus var ”Jehovas kongelige udsending”[2].
Jehovas vidners metanarrativ om dette rige definerer rigtig meget af deres tænkning fx:
-          Det teokrati, der er tale om skal være ”I himlen”, og de, der får del i det, skal hersker ”over jorden
-          De 144000 er medlemmerne af dette teokrati Den store hvide skare er dem, som teokraterne skal regerer over.
-          Når Paulus kan fx taler om ”Guds Israel” i Gal 6,16 så er det de 144000 der er tale om[3].
-          Når Bibelen taler om ”den nye pagt” så er den kun for de 144000[4]
-          ”De udfører en præstetjeneste... disse kaldede må følge nøje i Kristi fodspor indtil de dør; derefter vil Jehova gøre dem til et kongerige af præster idet han giver dem del i guddommelig natur og belønner dem med udødelighed og uforgængelighed som medarvinger med Kristus i himlen”[5]

De 144000 i Åbenbaringen – en kritisk dialog 
Det næste jeg vil fokusere på er den opdeling som Jehovas vidner laver i lyset af Johannes Åbenbaring. Hvis man kan påvise, ”De 144000” og ”den store hvide skare” er identiske, så mangler Jehovas vidner en afgørende brik i deres teologi.  Derfor vil jeg her give x argumenter for at de er identiske:

1)      Livets bog                            
I Johannes åbenbaring bruges udtrykket bog en række gange.  Der buges to forskellige græske ord: βιβλίον og βίβλος:
Βιβλίον
Βίβλος
13,8
3,5
17,8
20,15
20,12

21,7


Jehovas vidner gør ikke så meget ud af om det er –on eller –os formen, men om det er Livets bog, eller det er lammets bog. Livets bog indeholder ”navnene på alle dem som på grund af deres tro har udsigt til at opnå evigt liv, enten i himmelen eller på jorden”, hvorimod Lammets skriftrulle indeholder ”øjensynligt kun… navnene på dem, som skal regerer sammen med Jesus Kristus i hans rige…”[6].

Men denne opdeling i ”Livets bog” og ”lammets bog” vanskeliggøres hvis man ser på hvordan udtrykkene er brugt:
a)      20,15: Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen.
b)      21,27: Men intet vanhelligt kommer derind, og det gør heller ingen, der øver afskyelighed og løgn, men kun de, der står indskrevet i livets bog, Lammets bog
c)       13,8 Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det, enhver, hvis navn ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog
d)      14,9 Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet

Hvis man kigger på a) og b) alene er der ingen problemer. Hvis man ikke står i ”livets bog” dømmes man (a), og hvis man ikke står i ”lammets bog” kan man ikke komme ind i byen – men, vil JV så tilføje – man kan godt få liv på Jorden (d.e. uden for byen). B) giver isoleret set heller ikke problemer. Men Når det gælder c) og d) så opstår problemerne. For hvis alle der ikke står i lammets bog vil tilbede dyre c) og alle der tilbeder dyret vil gå fortabt d), så bliver den nye jord mennesketom. De eneste der nemlig overlever, er de 144000.  
Det vanskeliggør en opdeling i ”livets bog” og ”lammets bog”

2)      De vaskede klæder
Det er kun de 144000 der kommer til at være en del af det nye Jerusalem. I 22,14 siges det ”Salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen”.
Her om skriver JV: ”Det er kun de salvede kristne der ”vasker deres lange klæder” så de bliver rene i Jehovas øjne, der får det privilegium at ”gå til livets træ”. Det vil sige at de får ret til udødeligt liv på det himmelske plan”[7]. Umiddelbart efter skives der så ”Den store skare har også vasket deres lange klæder og gjort de hvide i Lammets blod”[8].
Umiddelbart syntes de to udsagn at stride mod hinanden. Det, der er væsentligt at forstå er, at den eneste gruppe i hele Johannes Åbenbaring, der har ”vasket” deres klæder er den store hvide skare, Jf. 7,9ff. Derfor bryder logikken for mig at se sammen i det Jehovas vidner siger her.

3)      Skares placering:
Hvis nu det kan dokumenteres at den store skare er ”I himlen” frem for på ”jorden” så bryder Jehovas vidnes opdeling sammen.
I 7,9 kaldes gruppen af mennesker for en stor skare. (græsk: ὄχλος πολύς). Udtrykket ”En stor skare” bruges tre gange i skriftet: 7,9 19,1.6. Hvis nu det kunne godtgøres, at den store skare i 7,9 er den samme som i 19,1ff er i himlen, så falder opdelingen fra hinanden. Og der er faktisk en række argumenter for, at de to udtryk refererer til den samme gruppe:
-          I begge sammenhænge omtales de levende væsner og de fireogtyve ældste (7,11f 19,4)
-          I begge sammenhænge råbes der med høj røst
o   7,10: ”Med høj røst” (φωνῇ μεγάλῃ)
o   19,1: ”Vældig lyd” er dårligt oversat i DO92, da udtrykket også der er ”høj røst” (φωνὴν 1μεγάλην)
-          I begge sammenhænge råbes der at frelsen er vor Guds
o   7,10: ” ἡ σωτηρία τῷ θεῷ ἡμῶν
o   19,1: ”ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡμῶν
Hele humlen i argumentet er at sammenligningen mellem de to tekster viser at ”den store skare” befinder sig i himlen og ikke på jorden, hvilket umuliggør Jehovas vidnes opdeling.

4)      Foran tronen
Udtrykket ”Foran tronen” (ἐνώπιον τοῦ θρόνου) forekommer 7 gange i bogen:
                             Guds syv ånder er ”Foran tronen” (1,4)
                             De brændende fakler er ”foran tronen” (4,5)
                             Glashavet er ”foran tronen” (4,6)
                             Den store skare er ”foran tronen” (7,15)
                             De 144000 synger en ny sang foran tronen (14,3)
                             Guldalteret er foran tronen (8,3)
                             De døde stod ”foran tronen” (20,12)
Det interessante er her forekomsten i 7,15 hvor den store skare er ”foran tronen”. Alle andre referencer til ”foran tronen” er referencer der handler om noget der sker i himlen. Denne problemstilling er Jehovas vidner godt klar over, og forsøger at løse det ved at sige at foran her skal forstås sådan at ”Jehovas… opmærksomhed var rettet mod dem”[9]. Dette er en meget vanskelig måde at argumenterer på, for det første skal vi ikke fokuserer på ”foran” alene men på det samlede udtryk ”foran tronen”. Derfor kan opmærksom ikke uden videre bruges her. For det andet er udtrykket et gennemgående udtryk skriftet, og det er mærkeligt hvis et af udtrykkende skulle skille sig markant ud fra de andre.

5)      Livets vand
Udtrykket livets vand findes fire steder i skriftet: 7,17 21,6 22,1.17
I 7,17 står der at lammet vil lede den store hvide skare til livets vands udspring[10] - I 22,1 beskriver Johannes hvordan han ser livets vand vælde ud fra ”Guds og lammets trone”. Det er endnu et argument for at den store hvide skare befinder sig i ”himlen” og ikke særskilt på ”jorden”.
Dette er argumenter for at den store hvide skare må befinde sig i himlen: Der kan ikke være forskel på livets bog og lammets bog, Den store hvide skare har vasket deres klæder, hvilket er adgangskravet for at komme ind i byen (= himlen). Den store hvide skare er – ved en sammenligning af 7,9ff og 19,1ff – i himlen, og endelig står den ”foran tronen”.


Litterateur
Bauer, Walter. A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd Edition. Redigeret af Frederick William Danker. 3rd udg. University Of Chicago Press, 2000.
u.a. Åbenbaringen - Det store klimax er nær!, udateret.
u.a.I. Indsigt i den hellige Skrift bind 1, udateret.
———. Indsigt i den hellige Skrift bind 2, udateret.[1] artiklen «Guds Rige» u.a.I, Indsigt i den hellige Skrift bind 1, 784.
[2] artiklen Guds rige i ibid., 788.
[3]  artiklen «Guds Israel.» i : ibid., 780.
[4] artiklen «Pagt, Forbund»u.a.I, Indsigt i den hellige Skrift bind 2, 495.
[5] artiklen «Pagt, Forbund»u.a.I, Indsigt i den hellige Skrift bind 1, 495.
[6] Ibid., 157.
[7] u.a., Åbenbaringen - Det store klimax er nær!, 371.
[8] Ibid.
[9] Ibid., 123.
[10] Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd Edition, 810 peger på føglende mulige oversættelser af plega: a) a source of someth. that gushes out or flows, spring, fountain, flow b) the place of origin or the cause of a full abundance of someth.,  fountainhead,.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar