mandag den 18. marts 2013

Apg 8,5-40 Beretningen om FilipBeretningen om Filip falder i to dele. Den ene er beretningen om den etiopiske hofman og den anden er beretningen om mødet mellem Simon og Filip. Afsnittet falder i to dele

8,5-25            Filip i Samaria
8,26-40          Filip og den Etopiske hofmand.


v.5-8              Filip i Samaria
Der er to forskellige personer, der hedder Filip i Apostlenes gerninger. Der er apostlen (1,13) og der er ”diakonen” i 6,5. Ud fra hvad der siges dels i 8,1b, om apostlene der bliver i Jerusalem og gruppen af folk der spredes i 8,4 er det mest oplagt at det er tjeneren fra 6,5 der er tale om. Vi kan tilsyneladende opdele Filips liv i fire faser: i) diakon i Jerusalem ii) mission i Samaria iii) Leder i Cæsera iv) Hans sidste dage i Hirapolis i Frygien(?)[1].

I Apostlenes gerninger refererer Samaria til et landområde, mere end til selve byen[2]. Herodes den store gav byen Samaria navnet Sebaste i 27 f.kr. I praksis anså jøder samaritanerne som nogle der stor på linje med hedninger[3]. Vi har tre referencer til Samaria i Apg: 8,5ff 9,31 og 15,3. I det første århundrede levede spændingerne mellem Israel og Samaria i bedste velgående.

Lukas beskriver Filips virke i området (v.5-7), og reaktionen på den (v.8). Filips forkyndelse er en kristusforkyndelse (v.5). Filips virke ligner til en vis grad Jesu virke[4]. Glæden, som følger af Filips virke, svarer til den vi finder i 8,39 13,48 og 15,31.

v.9-13            Introduktion af Simon
Efter beskrivelsen af Filips virke introduceres nu Simon, som en kontrast til Filip[5].
I byen virkede troldmanden Simon med magi[6]. Simon gør stort indtryk på befolkningen i Samaria, hvilket fremgår både af vers 9 og 11, hvor det hedder, at Simon havde ”forbløffet” folket[7].

Filip tager ned til byen, og folket der blev optaget af det Filip sagde. Den sprogdragt Lukas bruger til denne beretning er interessant.

Simon
Filip
Simon forbløffede folket (v.9 og 11)
Simon blev forbløffet over Filips tegn (v.13)
Folket optaget af Simon (v.10.11)
Folket optaget af Filip (8,6)

Konsekvensen af Filips forkyndelse bliver, at folk troede Filip og lod sig døbe, hvilket gjaldt både mænd og kvinder. Folk troede evangeliet om ”Guds rige og Jesu Kristi navn” (v.12). I evangeliet omtales det første – Guds rige – ofte men ”Jesu Kristi navn” finder vi ikke brugt i den sammenhæng. Det udtrykker en frelseshistorisk udvikling, idet vi nu befinder os på efter Jesu død og opstandelse[8].

Simon har klistret sig til Filip. Årsagen er de ”tegn og mægtige gerninger” han gør (v13). I det efterfølgende viser det sig, at kraftaspektet har været afgørende for Simon. Samtidig er der ingen tvivl om at Lukas beskriver Simon som en der er kommet til tro. Det virker som om at Simon virkelig er kommet til tro på Kristus, men at han verdensbillede stadig er domineret af det magiske[9].


v.14-24          Apostlenes reaktion på evangeliets forkyndelse
Samaria tager imod Guds ord. Det betyder ikke at enhver samaritaner blev omvendt, hvilket fremgår af vers 25[10]. Det bliver et tema for menigheden i Jerusalem, der sender Peter og Johannes ned til de nye troende. Det tydeliggøres, at de, selv om de er blevet døbt, ikke har modtaget Helligånden. Men hvorfor?
-          Katolske sakramentalister har i denne tekst set en begrundelse for konfirmationen
-          Karismatikere har brugt teksten som forsvar for en form for ”second blessing” [11].

Muligvis er der andre ting på spil også. Det er interessant, at det er Filip der ender med at evangelisere i Samaria frem for de 12, der klart havde fået opgaven tilbage i 1,8.

Vi skal altså til at begynde med prøve at forstå, hvorfor det er Filip frem for apostlene der kommer til Samaria. En fortolker peger på, at Lukas tidligere har fortalt om disciplenes mislykkede mission i Samaria[12]. Det samme ville sandsynligvis være sket, hvis de var kommet igen, og derfor er det Guds ledelse at han sender den hellenistiske Filip til Samaria[13]. Samtidig ville denne hellenistisk overleverede forkyndelse kunne komme i miskredit hvis ikke den blev sanktioneret af modermenigheden – derfor denne opsplitning[14] af dåben og Helligånden[15].

En apostel behøver ikke være til stede for at dåben given ånden (9.17f). ”Endnu ikke” viser at der er tale om et brud med normen fra 2,38f.


8,26-40 Den etiopiske hofmand

v.26 Buddet om at gå mod syd
I modsætning[16] til apostlene, der drager tilbage til Jerusalem, får Filip besked på at tage syd på mod Gaza[17]. Vejen til Gaza beskrives som at den går sydpå. Udtrykket kan oversættes så det enten handler om tiden på dagen (omkring middag) eller så det handler om retning (syd)[18]. Gaza var det sidste stop før ørkenen begynder.
Der fandtes to Gazaer: Det gamle Gaza, som blev ødelagt 98-6 f.kr og det nye Gaza, som blev genopbygget af romerne.

v.27-28 Den etiopiske hofmand
Den person, Filip nu møder beskrives som en mægtig hofmand. Han var etiopier. Etiopien, dengang, lå i området omkring det sydlige Egypten, og ned i Sudan.

Han var hofmand for Kandake. Ordet er ikke et personnavn, men en titel[19]. Ordet hofmand oversætter det græske eunuk[20]. I det nye testamente bruges det ud over i teksten her kun i en tekst[21]. Det er næppe tilfældigt, at Lukas understreger dette. I GT er der to tekster, der berører dette tema.
 I Moseloven siges der, at ”Ingen, der har fået sine testikler knust eller sit lem skåret af, har adgang til Herrens forsamling”[22]. Det forbud skal sandsynligvis ses ind i en kontekst, hvor mænd blev kastreret som led i afgudsdyrkelse.
Modsvarende hedder det så i Esajas, at i Messiastiden kan Eunukker også blive en del af Guds folk[23]. Se dog fx: 1QSa 2,5-6[24].

Mandens forhold til Israels tro kommer til udtryk på to måder: Dels er han rejst til Jerusalem for at tilbede, dels læser han i jødernes bibel[25]. v..29-31 Ånden vejleder Filip
Lukas beretter flere steder om konkret Åndelig vejledning[26]. Højtlæsning var normalt i datidens verden.


v.32-33 Citat
Hofmanden læser fra Es 53, og han laver ikke nogen messiansk tolkning. Vi har ikke nogen klare vidnesbyrd om en lidende messias før Jesu fremtræden i jødedommen[27]

v.34-35 Spørgsmål og forkyndelse
Det spørgsmål Eunukken stiller har altid været omdiskuteret. Origenes fra det andet århundrede fortæller, at de jøder, han kom i kontakt med, forstod teksten kollektivt. (TDNT v.5 p.6). Noget tyder på, at i palestinensisk jødedom var den kollektive forståelse ikke eksisterende, mens den altså fandtes i hellenistisk jødedom.
Spørgsmålet om, ”om han taler om sig selv” er ikke helt malplaceret. Fx bruger profeten Jeremias nogle af den slags udtryk om sig selv (Jer 11,18-20). Med dette udgangspunkt begynder Filip at forkynde ”evangeliet om Jesus” for ham.


v.36-38 Dåben
Vers 37 er tekstkritisk vanskeligt. Det findes først i sene håndskrifter[28]. Eftersom manden sandsynligvis har været proselyt kender han til det med badning fra jødisk renselse, eller også har Filip forklaret ham noget om, hvad dåb er.


v.39-40 Afslutning
Beretningen slutter der, hvor den begyndte. Vi ved ikke særlig meget om, hvordan denne bortrykkelse af Filip har fundet sted.
Byen Ashod blev sat i stand af Romerne og givet til Herodes. Den lå nord for Gaza.


Litteratur
Bauer, Walter. A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd Edition. Redigeret af Frederick William Danker. 3rd udg. University Of Chicago Press, 2000.
Longenecker, Richard N. Acts. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1995.
Peterson, David G. The Acts of the Apostles. 1st udg. William B. Eerdmans Publishing Company, 2009.
Witherington. «Candace». I Anchor Bible Dictionary, udateret.

 [1] Det sidste kommer fraskriftet Filips-akterne, der er et skrift der består af 15 akter, der beskriver Filips handlinger.
[2] Peterson, The Acts of the Apostles, 280 peger på 1:8; 8:1, 9, 14; 9:31; 15:3.
[3] Ibid.
[4] Sammenlign 8,7 (mange af dem, der var besat af urene ånder, dem fór de ud af med råb og høje skrig, og mange lamme og halte blev helbredt) med Luk 4,33, 5,18 og 7,22.
[5] Ordet de kan oversættes så det angiver en kontrast jf: Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd Edition, 213.
[6] Ordet ”udøvede magi” (μαγεύω) findes kun her i NT, og bruges i øvrigt yderste sjældent (Bruges ikke i LXX og bruges en gang i Didakae 2,2 hvor de 10 bud citeres. Derudover bruges det nogle få gange i den græske litteratur)
[7] Det ord i vers 9 som DO92 oversætter ”overvældede” og i vers 11 oversætter ”forbløffe” er det samme ord (ἐξίστημι).
[8] Peterson, The Acts of the Apostles, 273.
[9] Longenecker, Acts, 385.
[10] Ibid., 358.
[11] Ibid., 359.
[12] Luk 9,51-56.
[13] Longenecker, Acts, 359.
[14] Ibid. skriver: But God in his providence withheld the gift of the Holy Spirit till Peter and John laid their hands on the Samaritans—Peter and John, two leading apostles who were highly thought of in the mother church at Jerusalem and who would have been accepted at that time as brothers in Christ by the new converts in Samaria.
[15] Fordelen ved denne fortolkning er blandt andet at den er intratekstuel
[16] Οἱ μὲν i vers 25 modsvares af Ἄγγελος δὲ i vers 26.
[17] Gaza er en maritime by
[18] Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd Edition, 634  nævner begge muligheder.
[19] Witherington, «Candace».
[20] εὐνοῦχος
[21] Matt 19,12.
[22] 5 Mos 23,2.
[23] ”For sådan siger Herren: De kastrerede, der holder mine sabbatter og vælger min vilje og holder fast ved min pagt, for dem sætter jeg hånd og navn på murene i mit hus, som er bedre end sønner og døtre; jeg giver dem et evigt navn, der aldrig slettes ud.” (Es 56,4-5).
[24]Se også: http://www.scribd.com/doc/82416409/43/Rule-of-the-Congregation-1QSa
[25] Peterson, The Acts of the Apostles, 293.
[26] 10:19; 11:12; 13:2, 4; 16:6–7
[27] Longenecker, Acts, 364. Han peger dog på at 1QH har nogle af den slags træk.
[28] E fra det 6 århundrede, og de findes også i nogle latinske oversættelser ligeledes fra det 6. århundrede, dertil kommer, at det findes hos nogle tidlige kirkefædre. Dertil kommer at formuleringen τὸν Ἰησοῦν Χριστόν  ikke er en sædvanlig Lukasformulering.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar